Item's Name Price
Total:0 Check Out

Terms and Conditions of Use

ກ່ອນສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແລະ ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງຈາກ Me.asia ກະລຸນາອ່ານເນື້ອໃນລຸ່ມນີ້ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນທຸກເງື່ອນໄຂ. ຖ້າລູກຄ້າເຊັນຮັບຮູ້ແລ້ວ ຖືວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ຍອມຮັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການສະບັບນີ້ແລ້ວ.

ມາດຕາ 1: ການສະໝັກ ແລະ ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ Me.asia ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.1 ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມສະໝັກເປັນສະມາຊິກ.

1.2 ການປ້ອນຂໍ້ມູນສະໝັກສະມາຊິກ ເປັນການໃຫ້ບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເພື່ອສະດວກໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ລກຄ້າ, ສະນັ້ນຂໍ້ມູນອີເມວ, ເບີໂທ, ທີ່ຢູ່ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນຂອງສະມາຊິກ ຕ້ອງຊັດເຈນ, ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຂໍ້ມູນສະມາຊິກລູກຄ້າທ່ານໃດໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ຕົງກັບຄວາມເປັນຈິງ, Me.asia ມີສິດຢຸດໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະມາຊິກນັ້ນໄດ້ເລີຍ.

1.3 ຖ້າຂໍ້ມູນລູກຄ້າມີການປ່ຽນແປງກະລຸນາແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກລູກຄ້າໃນເວັບໄຊໃຫ້ທັນເວລາ.

1.4 ອະນຸຍາດໃຫ້Me.asia ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ອີເມວລູກຄ້າໄດ້ທຸກຢ່າງ ທຸກເວລາ.

ມາດຕາ 2: Me.asia ຈະຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກຂອງລູກຄ້າ ໃນກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.1 ກະທໍາຜິດ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການບໍລິການສະບັບນີ້.

2.2 ກະທໍາຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ,  ກົດລະບຽບສາກົນ ແລະ ກົດລະບຽບການບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ.

2.3 ໃສ່ຮ້າຍ, ພະຍາຍາມບຸກລຸກ ເວັບໄຊ Me.asia ໃນທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ແບບບັງເອີນ, ແບບພິເສດ ແລະ ອື່ນໆ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊື່ສຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ, Me.asia ຈະເກັບກໍາຫຼັກຖານ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການໃສ່ຮ້າຍນີ້ທາງກົດໝາຍ.

2.4 ເອົາບັນຊີສະມາຊິກແລກປ່ຽນ ຫຼື ມອບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍ.

2.5 ໄດ້ບັນຊີສະມາຊິກຈາກການໂຈມຕີລະບົບລະຫັດຜ່ານ, ຕົວະຕົ້ມ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນໆ.

2.6 ບໍ່ຊໍາລະໜີ້ສິນສິນຕາມກົດລະບຽບຂອງເວັບໄຊ.

ມາດຕາ 3: ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

3.1 Me.asia ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານການຈັດຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ Me.asia ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າໃນກໍລະນີເປັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຮ້ານຄ້າຈີນໄດ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຍິນດີຊ່ວຍປະສານງານຮັບຮ້ານຄ້າເພື່ອທວງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ.

3.2 Me.asia ມີນະໂຍບາຍບໍ່ສະໜັບສະໜຸນສິນຄ້າທີ່ລະເມີດລະຂິສິດ.

3.3 ການກວດສອບສິນຄ້າທຸກຊະນິດທາງ Me.asia ຈະກວດສອບສະເພາະລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ຈໍານວນສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວພົບມີປັນຫາ ເຊັ່ນ ຜິດຂະໜາດ, ຜິດສີ, ຜິດລຸ່ນ … ຈະຕ້ອງແຈ້ງລາຍລະອຽດໃຫ້ທີມງານ Me.asia ພາຍໃນ 7 ມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ, ໃນກໍລະນີທາງ Me.asia ເປັນຜູ້ຈັດຊື້ໃຫ້ຜິດ Me.asia ຈະຮັບຜິດຊອບ ການສັ່ງຊື້ຜິດນັ້ນ, ໃນກໍລະນີທາງຮ້ານຄ້າຈີນເປັນຜູ້ສົ່ງມາໃຫ້ຜິດການຮັບຜິດຊອບຈະຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງຮ້ານຄ້າເປັນຜູ້ຕັດສີນ ແລະ ຫາກມີກໍລະນີສົ່ງສິນຄ້າໄປທີ່ຮ້ານຈີນລູກຄ້າຕ້ອງເປັນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຖ້າຊື້ປະກັນໄພພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີມ ລາຍລະອຽດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ http://www.me.asia/terms_of_insurance.html ).

3.4 ຮູບພາບສິນຄ້າໃນເວັບໄຊຂອງຮ້ານຄ້າຈີນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສິນຄ້າຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຮັບ ເນື່ອງຈາກຮ້ານຄ້າຈີນສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີການຕົກແຕ່ງຮູບເພື່ອໃຫ້ສວຍງາມໃນບາງຄັ້ງຄາວສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຫຼື ຜິດພ້ຽນໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ.

3.5 ສິນຄ້າທີ່ຢູ່ເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Me.asia ແລະ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຸກກໍລະນີ:

ສິນຄ້າເສຍຫາຍຈາກຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີຮອຍຂີດ, ບຸ້ມ …;

- ສິນຄ້າເສຍຫາຍຍ້ອນໄພທໍາມາຊາດ ເຊັ່ນ ການຂຶ້ນເຊື່ອລາ, ເປັນໝ້ຽງ, ຕົກສີ, ລະເຫຍ, ລະລາຍ ແລະ ອື່ນໆ;

- ຄວາມລ່າຊ້າຈາກການຂົນສົ່ງ ທີ່ມີສາຍເຫດອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດສຸດວວິໄສຈາກ ຜູ້ຂາຍສົ່ງອອກມາຊ້າ, ດ່ານກວດເຄັ່ງ, ສົງຄາມ, ວັນຍຸດວຽກ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພທໍາມາຊາດ ເຊັ່ນ ພາຍຸ, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜນດິນໄຫວ ແລະ ອື່ນໆ;

- ສິນຄ້າປະເພດແກ້ວ, ເຊຣາມິກ, ຢາງພາສຕິກ, ຫີນອ່ອນ, ສະແຕນເລດ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດ ເຟີນີເຈີ, ງານໄມ້ ເຊິ່ງອາດມີຮອຍບຸ້ມ, ບິ່ນ, ຫັກ ຫຼື ເກີດຮອຍຂີດໃນຂະນະຂົນສົ່ງ ລວມເຖິງກ່ອງແພັກເຄື່ອງມີສະພາບບຸ້ມບ້ຽວ;

- ເຄື່ອງເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າປະເທດຈໍາເປັນຕ້ອງລວມສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດໃນຕູ້ສິນຄ້າດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການຊ້ອນຢອງກັນ ອາດມີການກະທົບກະແທກກັນ ແລະ ອາດຕ້ອງມີການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຫຼາຍຄັ້ງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຄື່ອງສິນຄ້າທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຂົນສົ່ງຖ້າບໍ່ຊື້ປະກັນໄພ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ລາຍລະອຽດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ http://www.me.asia/terms_of_insurance.html;

- ສິນຄ້າປະເພດອາຫານ, ຢາ, ເຄື່ອງສໍາອາງ ໃນກໍລະນີເສື່ອມຄຸນນະພາບ, ແຕກຫັກ ຫຼື ລະລາຍໝົດອາຍຸ;

- ກ່ອງເຄື່ອງມີການບຸ້ມບ້ຽວເລັກໜ້ອຍເຊິ່ງມີສາຍເຫດຈະການຂົນສົ່ງ.


3.6 ໄລຍະເວາລາຂອງການຂົນສົ່ງເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານການຂົນສົ່ງຂອງ Me.asia ຢ່າງໃດກໍຕາມໄລຍະເວລາໃນການຂົນສົ່ງນັ້ນຈະຂຶ້ນກັບການຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຈາກຮ້ານຄ້າລວມເຖິງການຂົນສົ່ງພາຍໃນຈີນດ້ວຍ ແຕ່ Me.asia ຈະພະຍາຍາມຄວບຄຸມເວລາໃນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຖິງມືລູກຄ້າໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

3.7 ຫາກລູກຄ້າສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ສັ່ງຊື້ກັບທາງ Me.asia ຈະຖືວ່າລູຄ້າຍິນຍອມ ແລະ ຍອມຮັບໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ທຸກກໍລະນີແລ້ວ.

ມາດຕາ 4: ລູກຄ້າສາມາດຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ໄດ້ໃນກໍລະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4.1 ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຊໍາລະເງິນປະໄວ້ດົນຈະຖືວ່າເປັນການຍົກເລີກ.

4.2 ກ່ອນສາງໃນຈີນໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ກ່ອນສົ່ງເຄື່ອງຈາກຈີນອອກມາ ໃນເງື່ອນໄຂຜູ້ຂາຍອະນຸຍາດສົ່ງຄືນໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງເສຍຄ່າຂົນສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ຜູ້ຂາຍຕາມຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຂາຍຢູ່, Me.asia ຈະພະຍາມເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍ ແຕ່ຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າສາມາດຂໍສົ່ງເງິນຄືນໄດ້ໃນກໍລະນີນີ້.

4.3 ການສົ່ງສິນຄ້າຄືນແມ່ນອີງຕາມລະບຽບ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນລະບຽບວ່າດ້ວຍການສົ່ງຄືນ.

ມາດຕາ 5: E-Wallet ໃນ Me.asia

5.1 E-Walelt ໝາຍເຖິງກະເປົາເງີນອອນລາຍໃນເວັບໄຊ Me.asia ເພື່ອສະດວກໃນການສົ່ງເງິນຄືນ ເມື່ອ Me.asia ບໍສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ແລະ ເຕີມເງິນເຂົ້າ ເພື່ອສະດວກໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ.

5.2 ຈໍານວນເງິນໃນ E-Wallet ເວັບໄຊ  Me.asia ເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນແທ້ຈິງຂອງສະມາຊິກນັ້ນໆ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດໂອນ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນໍາໃຊ້ໄດ້.

5.3 ຈໍານວນການສັ່ງຊື້ເກີນຈໍານວນເງິນໃນ E-Wallet ເວັບໄຊ Me.asia ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນນີ້ສັ່ງຊື້ໄດ້.

5.4 ສະມາຊິກລູກຄ້າສາມາດຂໍຖອນເປັນເງິນສົດ, ໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານໄດ້ທຸກເມື່ອ, ຫຼັງຈາກມື້ຮ້ອງຂໍ ພາຍໃນ 7 ມື້Me.asia ຈະສົ່ງຄືນ ຫຼື ໂອນເຂົ້າໃຫ້.

5.5 ການສົ່ງເງິນຄືນໃນກໍລິນີຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ຫຼື ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ ແມ່ນໂອນເງິນເຂົ້າໃນ E-Wallet ຂອງລູກຄ້າໃນ ເວັບໄຊ  Me.asia.


ມາດຕາກ 6: ເພີ່ມເຕີມ

6.1 ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ Me.asia ເອົາລົງ, ໂຄສະນາ ໃນເວັບໄຊ Me.asia ອີເມວສົ່ງອອກໄປໃຫ້ ແລະ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ທາງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ໂປຣແກຣມ, ສຽງ, ຮູບພາບ, ຕາຕະລາງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນເປັນລິຂະສິດຂອງ ບໍລິສັດ ມີ ເອເຊຍ ຈໍາກັດ.

6.2 ລິຂະສິດທຸກຢ່າງຂອງບໍລິສັດຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ສາກົນ.

6.3 ນອກຈາກລັດຖະບານໄດ້ມີຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດກອບປີ, ລອກຮຽນແບບ, ດາວໂຫຼດ ຫຼືຶ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ ຂໍ້ມູນເດັດຂາດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, Me.asia ຈະເອົາຜິດທາງກົດໝາຍ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງປັບໄໝຄ່າເສຍຫາຍຈາກການກະທໍາດັ່ງກ່າວ.

Next